• O firmie

    Eco Clarity to firma oferuj?ca profesjonalne i kompleksowe us?ugi w zakresie prac porz?dkowych, koszenia trawnikw oraz od?nie?ania parkingw.

    Zajmujemy si? kompleksowym sprz?taniem sklepw, magazynw, galerii handlowych oraz wszelkich obiektw u?yteczno?ci publicznej. Jeste?my dynamicznie rozwijaj?c? si? firm?, posiadaj?c? wieloletnie do?wiadczenie w bran?y.

    Wiecej...

O firmie

W codziennej pracy k?adziemy szczeglny nacisk na zdobywanie zaufania i pe?nego zadowolenia naszych Klientw.

O sukcesie naszej firmy ?wiadczy wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel, ktry dok?ada najwi?kszych stara?, aby zapewni? porz?dek i ?ad w Pa?stwa miejscach pracy. Wszyscy pracownicy posiadaj? firmowe ubrania oraz identyfikatory osobowe. Wyposa?eni s? w niezb?dne ?rodki chemiczne, materia?y pomocnicze oraz wszelkie urz?dzenia czyszcz?ce, charakteryzuj?ce si? najwy?sz? jako?ci? i niezawodno?ci? dzia?ania.

To, co w g?wnej mierze wyr?nia nasz? firm?, to przede wszystkim dostosowywanie oferty do aktualnie panuj?cych wymogw rynkowych oraz indywidualnych potrzeb Klientw. ?wiadczymy us?ugi w najbardziej dogodnych dla Pa?stwa godzinach, nie zak?caj?c tym samym pracy oraz procesu funkcjonowania firmy.

Wszystkie us?ugi wykonywane na terenie danego obiektu s? kontrolowane przez kompetentnych i do?wiadczonych kierownikw, ktrzy dbaj? o najlepsz? organizacj? pracy. Korzystamy z profesjonalnego sprz?tu znanych i renomowanych firm. Wszystkie us?ugi dostosowywane s? zarwno do Pa?stwa potrzeb, jak i do charakteru obiektu, w ktrym rozpoczynamy prac?.

Z us?ug firmy Eco Clarity korzystamy od dwch lat. W trakcie dwuletniej wsp?pracy pracownicy firmy EcoClarity za ka?dym razem wywi?zali si? z powierzonych im zada?. Na uwag? zas?uguje pe?na dyspozycyjno?? oraz du?a odpowiedzialno?? personelu. Z czystym sumieniem mo?emy poleci? firm? EcoClarity jako solidnego i rzetelnego partnera.

Anna Olejnik
Intermarche Manager